lördag, juni 11, 2005

Obstruktion Berit Andnor (s)

Idag lördag den 11 juni 2005 skrev socialminister Berit Andnor (s) om det s k Flicka-projektet i Svenska Dagbladet. Hon gör något så intressant som att kommentera vad ett enat Konstitutionsutskott i riksdagen hade för bedömning för en del av projektet, nämligen detta med att "hänga ut" vissa ansvariga utgivare- Hon skrev:

"Utan att gå in på KU:s bedömning kan jag säga att det i sak är viktigt att se att både medierna och vi politiker är aktörer i den offentliga debatten.Vi måste därför kunna delta i en diskussion kring ansvaret för att så många unga tjejer mår dåligt, utan att någon ropar 'censur' direkt. Det vore välgörande om vi kunde sätta fokus på hur vi löser problemet, i stället för på formerna för diskussionen."

Problemet för socialministern är att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen just är till för att sätta ut formerna för diskussionen. Jag citerar ur KU:s betänkande 2004/05:KU20:

"Tryckfrihetsförordningen är ett konstitutionellt skydd för den medborgerliga friheten att begagna tryckta skrifter som medel för ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning i vad ämne som helst. Skyddet gäller i
princip mot det allmänna. Såväl i praxis som i doktrinen har åtskilliga gånger betonats vikten av att straff och andra sanktioner i anledning av innehållet i en tryckt skrift inte får utmätas annat än enligt tryckfrihetsförordningen
och i den processuella ordning som tryckfrihetsförordningen föreskriver och att varje form av repressalier för bruk eller missbruk av tryckfriheten som tillgrips av en myndighet i annan ordning är att anse som otillåten. Några åtgärder som hindrar tryckning eller utgivning av en skrift får enligt tryckfrihetsförordningen inte heller förekomma. Även åtgärder som verkar väsentligt försvårande eller ekonomiskt förlustbringande kan
sålunda vara otillåtna. Samma grundsatser gäller enligt yttrandefrihetsgrundlagen
."

KU:s slutsats blir att åtgärden att ”hänga ut” medieprofiler inom ramen för ett av regeringen drivet projekt innebär enligt utskottets uppfattning ett förfarande som inte står i god överensstämmelse med principerna för tryck- och yttrandefriheten. Utskottet anser med hänsyn till tryck- och yttrandefrihetens grundläggande roll i samhället att åtgärden borde ha undvikits.

Men enligt Berit Andnor bör tydligen ändamålet helga medlen även om de bryter mot principerna för yttrandefriheten. Göran Persson skulle kunna "lösa ett problem" genom att ge Berit Andnor en kurs i principerna för yttrandefriheten och för hur skyddet gentemot det allmänna är formaliserat.