torsdag, februari 03, 2005

Biskopen och offentliga förtroendeuppdrag

Biskopen i Lund har utsatt en diakon för påtryckningar och hot om indragning av vigningsuppgift i syfte att få diakonen att lämna sina politiska uppdrag som ersättare i en kommunal socialnämnd och nämndemannauppdraget i en tingsrätt. Det är en olämplig kombination enligt biskopen. Det finns ju jävsbestämmelser som reglerar konflikter som kan uppstå, men de är inte tillräckliga, anser biskopen.

Det där är en principiell frågeställning som ger anledning till funderingar kring innebörden i ordet demokrati. När jag granskat denna frågeställning har jag funnit att det inte finns några direkta lagregler som anger rätten att inneha politiska förtroendeuppdrag i kommuner, landsting eller riksdag. Man kan förstås säga att det ligger underförstått i lagreglerna om att man har rätt till tjänstledighet för att utöva ett sådant uppdrag.

Och i arbetsrätten kan man inte hitta underlag för uppsägning eller avskedande av en anställd på grund av offentliga politiska förtroendeuppdrag. Inte heller i Svenska Kyrkans interna kyrkoordning, varken i text eller förarbeten. Biskopen i Lund har alltså upptäckt en ny konfliktyta som ingen annan tidigare funderat på. Sättet att agera utan stöd i lag och kyrkordning är minst sagt anmärkningsvärd! I vissa medier framställs det som om biskopen bara vädjat till diakonen. Men så är det inte - det är direkta hot att ta upp frågan i Domkapitlet om indragning av vigningsuppgiften (som diakon har man en vigningsuppgift som sorterar under Domkapitlet, men anställning sker hos kyrklig samfällighet) om inte vederbörande lämnar sina politiska uppdrag.

Detta märkliga agerande har fått mig att idag väcka en interpellation riktad till vice statsministern om vilka åtgärder han ämnar vidta för att garantera enskilda människor rätten att inneha offentliga politiska uppdrag utan risk för repressalier från arbetsgivare eller andra. Det är verkligen en befogad fråga!

Inga kommentarer: